Navigation Menu+

Kansen voor Centrumeiland

collage-strandhuisjes-CPEI-thumbnail

CPEI start in 2015 een compleet nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. In een periode van 7 jaar wordt het Centrumeiland volledig in beheer van de bewoners en ondernemers op het eiland gebracht.

Op dit moment is de grond van het eiland opgespoten. Het zal circa twee jaar in beslag nemen om de grond te laten inklinken. De tijd tot de grond bouwrijp is geeft CPEI de kans om de eerste mensen bijeen te brengen die zich op het eiland willen vestigen.

Wij zijn er van overtuigd dat veel huidige en toekomstige Amsterdammers deel wilen nemen aan deze unieke kans. Om te bewijzen dat het mogelijk is een compleet eiland bottom up te onwikkelen gunnen we ons een jaar om draagvlak te organiseren. Na dat eerste jaar wordt het maatschappelijk bod gestand gedaan met een financiële bijdrage. Het bod is in ieder geval dekkend voor de rentelasten over de aanlegkosten van het eiland.

Belangrijker dan de financiën zijn de deelnemers, zowel in aantal als in samenstelling. CPEI draagt er zorg voor dat een grote diversiteit aan mensen zich bij het collectief kan aansluiten. Wie zich in een woning of bedrijfsruimte op het eiland wil vestigen wordt lid van de eiland coöperatie. Bijzonder aan dit lidmaatschap is dat het de mogelijkheid biedt aandeelhouder te worden. Met een aandeel in het eiland koopt iedere deelnemer het recht op het gebruik van de grond. Pas wanneer iemand zich daadwerkelijk als bewoner of ondernemer op het eiland vestigt wordt dit recht omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Ieder huishouden of bedrijf heeft een gelijke stem in CPEI.

De coöperatieve vereniging CPEI neemt namens haar leden een optie op het eiland. De grond wordt uitgegeven aan initiatiefnemers. Het beheren en onderhouden van het eiland wordt bekostigt uit de contributie van de leden. Deelnemers aan CPEI zijn sterk betrokken bij de inrichting van het eiland. Het bepaalt de kwaliteit van hun woonomgeving en de waardeontwikkeling van het eilandaandeel.

De ontwikkeling van het eiland kan tegelijkertijd uit korte en lange termijn intiatieven bestaan. Aan de westzijde bijvoorbeeld, waar op termijn een stadsboulevard moet komen, verbindt vanaf 2015 een voorlopige weg Blijburg met de Pampuslaan. Hier is al snel ruimte voor tijdelijke initiatieven. De eerste bewoners zullen waarschijnlijk aan de relatief rustige oostzijde met uitzicht op het water willen wonen. De linten voor deze woningen takken af van de Muiderlaan, aan de entreekade van het eiland. Het lijkt logisch dat dit net van lintbebouwing, aftakkingen en vertakkingen naar de stadsboulevard zal toegroeien. Daar zal blijken welke initiatieven een meer permanent karakter gaan krijgen.

Voor Blijburg en andere recreatieve voorzieningen aan de stadsboulevard is van meet af aan parkeerruimte nodig. Voorlopig is op het eiland aan ruimte geen gebrek. Toch zal direct een parkeerregime worden gevoerd net als dat nu gedaan wordt met de tijdelijke parkeerruimte aan de Muiderlaan. Het uitbaten van de parkeervoorziening zou een opstap kunnen zijn voor een collectieve parkeeroplossing voor het eiland. Tegelijkertijd zal een gezamelijke verantwoordelijkheid voor het parkeren sneller leiden tot het bewust zoeken naar alternatieven. Parkeerplekken nemen veel kostbare ruimte in. Door autodelen kan het aantal parkeerplaatsen enorm worden teruggebracht. Het is zelfs mogelijk het eiland buiten de hoofdontsluitingswegen autovrij te laten en het parkeren, dan wel het autodelen, te beperken tot de randen.

Het autogebruik bepaalt voor een groot deel de afmetingen en opzet van hedendaagse stedenbouwkundige plannen. Een deelaspect als collectief parkeren of autodelen kan daardoor van grote invloed zijn op de omgevingskwaliteit van de wijk. Het lijkt vanzelfsprekend dat iedere bewoner streeft naar zoveel mogelijk kwaliteit. Groen is ideaal om tegen lage investeringskosten maximale kwaliteit te realiseren. Met name de aanlegkosten voor groenvoorzieningen zijn beperkt ten opzichte van de aanleg van bestrating. Doordat CPEI de beheerkosten deelt is er een ideale voedingsbodem voor een groen nieuwbouweiland.

Ook de woningen en gebouwen kunnen groener.De rijksoverheid wil dat medio 2020 alle nieuwbouw energieneutraal is. Energieneutraal bouwen is daarom voor CPEI een uitgangspunt. Een eiland met energieneutrale woningen en gebouwen zou grotendeels autarkisch kunnen functioneren. Net als op de andere eilanden van IJburg zal het eiland geen gasaansluiting krijgen. Waarschijnlijk is stadsverwarming ook overbodig. Misschien kan het eiland door middel van aardwarmte verwarmd worden of wordt warmte en koeling via warmte koude opslag (wko) aangeboden. Dergelijke geothermische toepassingen kunnen ook benut worden om elektriciteit op te wekken of om energie op te slaan. Wanneer via zonnepanelen en/ of windmolens elektriciteit wordt gewonnen is het niet ondenkbaar dat regelmatig een energieoverschot ontstaat. Dit stelt andere eisen aan het elektriciteitsnetwerk. Idealiter zouden onderdelen en apparaten die veel energie verbruiken in een smart grid moeten worden opgenomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld elektrische (deel)auto’s in tijden van energieoverschot worden opgeladen en dat huishoudelijke apparaten op een slimme meter worden aangesloten. Hierdoor kan het elektriciteitsnetwerk op het eiland aanmerkelijk kleiner worden gedimensioneerd dan gebruikelijk is voor een nieuwbouwwijk.

In de meest ideale situatie levert het eiland energie, biedt het ruimte voor een P+R en heeft de groene inrichting van het eiland zoveel kwaliteit dat bewoners en ondernemers in de rij staan om zich op het eiland te vestigen. Alle voorwaarden zijn aanwezig om van dit eiland een unieke schakel in het Amsterdamse stedelijk weefsel te maken. De tijd is er rijp voor. De locatie, goed ontsloten met rondom water, garandeert een bijzonder woonmilieu. Wat nodig is zijn bewoners die van dit eiland een succes gaan maken. CPEI wil het eiland laten ontwikkelen door de mensen die het meest zuivere belang hebben om het beste uit het eiland te halen:

De bewoners zelf!

Lees hier de pdf met het complete maatschappelijk bod